هیئت مدیره

دکتر محمدتقی جغتایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، مؤسس و رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مهندس محمود کریمی

سمت در انجمن اتیسم ایران: خزانه دار/ عضو هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: پژوهشگر و مدرس متدولوژی‌های نوآوری نظام‌یافته و تکنیک‌های خلاقیت

دکتر مصباح انصاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو اصلی هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهداشت جهانی در خصوص اتیسم

دکتر محمد تقی چراغچی

سمت در انجمن اتیسم ایران: نایب رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در در بیماری های غیر واگیر

بلقیس فیروزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: ارشدsen  از انگلستان

زهره اولادی

سمت در انجمن اتیسم ایران:عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: ارشد بهداشت عمومی

X