الهه گودرزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

سوابق شغلی: خبرنگار مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از معلولین ذهنی و جسمی همایون

X