بازرسان

تورج عنبرا

سمت در انجمن اتیسم ایران: بازرس علی البدل

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران:مدیر کلینیک  توانبخشی پویش

دکتر غلامرضا حاجتی

سمت در انجمن اتیسم ایران : بازرس اصلی انجمن اتیسم ایران

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: ریاست دپارتمان روانپزشکی بیمارستان صارم

X