بلقیس فیروزی

 

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: ارشدsen  از انگلستان

سوابق شغلی: معلم آموزش و پرورش کودکان استثنایی

X