تورج عنبرا

سمت در انجمن اتیسم ایران: بازرس علی البدل

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مدیر کلینیک پویش

تحصیلات: کارشناس کاردرمانی

سوابق شغلی: مشاور انجمن اتیسم ایران در امور توانبخشی

X