دکتر محمدتقی جغتایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، مؤسس و رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

تحصیلات: فلوشیپ علوم اعصاب کینگز کالج، نوروآناتومی دانشگاه لیدز/ انگلستان؛ دکترای تخصصی و فوق لیسانس آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ لیسانس فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی: موسس و رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛بنیانگذار و رئیس انجمن علوم تشریح ایران؛ موسس و رئیس انجمن علوم اعصاب ایران؛ استاد مدعو دانشگاه میدل سکس/ انگلستان؛ رئیس دانشکده فناوریهای نوین، رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، مدیر گروه آناتومی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ دبیـر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم توانبخشی، قائم مقام معاونت دانشجویی، مدیر کل بورسها و دانشجویان خارج از کشور، رئیس کمیته بازنگری رشته علوم اعصاب/ وزارت بهداشت؛ عضو: هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آناتومی، هیئت ممتحنه و ارزشیابی علوم اعصاب/ وزارت بهداشت؛ هیئت رئیسه دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه علمی کاربردی سبزوار گناباد؛ شورای راهبردی، هیئت ممیزه، شورای تحصیلات تکمیلی/ دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

X