دکتر مسعود کنزی

 سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: رئیس کمیسیون پزشکی دانشگاه آزاد

تحصیلات: دکتری توانبخشی

سوابق شغلی: بنیانگذار پروتز در ارتوپدی فنی، موسس دانشکده علوم پزشکی ایران، مدیرکل توانبخشی، معاونت سازمان بهزیستی کشور

X