زهره اولادی

سمت در انجمن اتیسم ایران:  عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات:  کارشناس ارشد بهداشت عمومی

سوابق شغلی:  بازنشسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

X