شبکه دوستدار اتیسم

شبکه ای است در سراسر ایران ، که دعوت کننده تمامی افراد جامعه جهت فراهم نمودن زندگی شایسته فارغ از هر گونه تبعیض و جدایی برای کودکان دارای اتیسم می باشد.
هر یک از افراد حقیقی و یا سازمان های خصوصی و دولتی می توانند به شبکه دوستدار اتیسم پیوسته و عضوی از آن باشند.
پیوستن به شبکه دوستدار اتیسم یعنی تعهد به اینکه در هر سمت و شغلی که هستیم و در هر کجا که به سر می بریم برای بهبود زندگی کودکان اتیسم بکوشیم.
این حمایت می تواند به شکل ارائه خدمات در حیطه تخصصی،اطلاع رسانی در زمینه اتیسم و هر گونه حمایت مالی یا معنوی از کودکان اتیسم باشد.
برای پیوستن به شبکه دوستدار اتیسم با انجمن خیریه اتیسم ایران در ارتباط باشید.

X