مدیرعامل

سمت در انجمن اتیسم ایران: مدیرعامل

تاریخ تولد:۱۳۴۹

تحصیلات: کارشناس مامایی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی: ریئس شورای بهداشت و عضو موسس سازمان های غیر دولتی شهرک اکباتان، مدیرعامل کانون کودکان ایرانیان، مدیر روابط عمومی و پژوهشکده بیمارستان صارم، مدیر آموزش درمانگاه شهید غفاری

X