مهرناز حسن زاد

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مدیرعامل موسسه ی مهرمن

تحصیلات: کارشناس روانشناسی بالینی

سوابق شغلی: عضو هیئت مدیره کانون کودکان ایرانیان، طراح بازی ویژه کودکان زیر ۶ سال

X