شعب و دفاتر همسو با انجمن اتیسم ایران

اهداف: 

آگاهی واطلاع رسانی عموم جامعه

توانمند سازی خانواده های دارای فرزند اتیسم

فعالیت در راستای اهداف

برگزاری کارگاههای مختلف جهت آگاهی عموم مردم

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت خانواده ها

توزیع مجله آوای اتیسم دربین خانواده ها ، سازمانها و ارگانها

توزیع بروشورو پمفلت های آموزشی واطلاع رسانی ویژه خانواده ها

توزیع بروشورو پمفلت های آموزشی واطلاع رسانی عمومی اتیسم

X