هیئت مدیره

دکتر محمدتقی جغتایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، مؤسس و رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بلقیس فیروزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: ارشدsen  از انگلستان

X