چرا افراد دارای اختلال اتیسم درتقلید کردن مشکل دارند؟

چرا افراد دارای اختلال اتیسم درتقلید کردن مشکل دارند؟

تقلید کردن

محققان دریافتنددرطیف اوتیسم فعالیت منطقه‌ای ازمغزبرای درک تقلیدازدیگران کاهش یافته است. افرادطیف اتیسم مشکلاتی درارتباط بین فردی وحرکات تقلیدی دارند. پژوهش مداخله رفتاری برای کاهش علایم طیف اوتیسم است ونشان دهنده آنست که آموزش استفاده ازتقلید مفید است.

یک گروه تحقیقاتی ژاپنی، فعالیت مغز را به وسیله‌ی (FMRI)هنگامی که حرکت فرد به وسیله‌ی دیگران تقلید شده است را اندازه گیری میکند و فعالیت مغز را موردمطالعه قرارمیدهد، زمانیکه حرکت انگشت توسط دیگران تقلید میشود فعالیت افراد عادی درمنطقه EBA (منطقه ای درقشربینایی برای پردازش بصری است که پاسخ قوی در ادراک قسمت های بدن انسان میدهد) درمقایسه با زمانی که تقلید نمیکنند افزایش می یابد.

ازسوی دیگر، چون این نوع فعالیت در EBAی افراد طیف اوتیسم مشاهده نشده، نشان میدهد EBA افراد طیف اتیسم هنگام تقلید کردن درست کارنمیکند.
نتیجه این پژوهش می تواند درارزیابی مداخله های رفتاری برای کاهش علائم این اختلال استفاده شود.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم