بازی درمانی

بازی ماهیتاً یک فعالیت خلاقانه و لذت‌بخش است که مانند سایر فعالیت‌های نمادین در مراحل اولیۀ تحول کودک بروز پیدا می‌کند. تحقیقات اخیر بازی درمانی را به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود مهارت‌های رفتاری و فراهم‌کنندۀ وسیله‌ای برای ایجاد رابطۀ درمانیِ مناسب می‌دانند. بازی‌درمانی می‌تواند موانع کار با کودکان را از بین ببرد، ایجاد ارتباط را بهبود بخشد و یک محیط امن و انگیزشی برای نتیجۀ درمانی بهتر ایجاد کند. این روش یک امکان درمانی برای آن دسته از کودکان (خصوصاً زیر 11 سال) که ظرفیت رشدیافته‌ای برای تفکر اتنزاعی ندارند فراهم می‌کند و ایجادکنندۀ یک وسیلۀ ارتباطی عینی و دردسترس برای افرادی است که در مهارت‌های کلامی نقص دارند. همچنین، فرصت‌هایی را برای ابراز نمادین یا مستقیم احساسات، تجربیات و افکاری که نمی‌توانند از طریق کلمات بیان شوند فراهم می‌آورد.

بازی‌درمانی در کودکان با اختلال عصبی-رشدی اتیسم چالش‌های خاص خود را دارد چرا که این گروه در برقراری ارتباط و صمیمیت و توجه مشترک دچار مشکلند و معمولاً به یک بازی یا شیء خاص (مثل اسباب‌بازی) وابستگی دارند و آغاز فعالیت‌های جدید برایشان ساده نیست.

بازی‌درمانی در افراد طیف اتیسم:

  • مهارت‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد
  • کنترل هیجانی را بهبود می‌بخشد
  • هیجان‌های منفی را کاهش می‌دهد
  • در افزایش فعالیت‌‌های کلامی و ابراز از طریق بیان مؤثر است
  • روابط را تقویت می‌کند
  • به مهارت‌های مقابله‌ای و سازگاری می‌افزاید