دستانمان را تنها نگذارید

مي خواهيم خورشيد وارانه بتابيم بر روزهاي زمستاني كودكان اوتيسم

ميخواهيم با عيدانه اي كوچك مهري به وسعت دريا در قلبشان بنشانيم

اما نگاه مهربان شما را كم داريم. در اين تابش مهر انگيز بهاري دستانمان را تنها نگذاريد.
شماره حساب:٥٨٠٠٠٠٠٠٧٥بانك ملت به نام انجمن اتيسم ايران
شماره كارت:٦١٠٤٣٣٧٩٦٣٨٤٤٠٩٥ به نام انجمن اتيسم ايران

#7070*780*

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم