دوره آموزش درمانگر اختلال طیف اتیسم با تأکید

بر مداخلات شناختی

این دوره در زمستان 1401 و بهار 1402 توسط انجمن اتیسم ایران و با همکاری گروه علمی سیناپس و با حمایت ستاد علوم و فن‌آوری‌های شناختی برگزار شد

سرفصل‌های دوره:

 1. بررسی حوزه‌های رشد نرمال/ تئوری‌های اختلالات طیف اتیسم
 2. تعریف اختلال طیف اتیسم/ تشخیص افتراقی اتیسم از سایر اختلالات/ شیوع شناسی/ سبب‌شناسی اتیسم/ مداخلات دارویی
 3. آشنایی با چالش‌های زبانی-بیانی با تأکید بر مسائل شناختی در اختلال طیف اتیسم
 4. آشنایی با چالش‌های شناختی در اختلال طیف اتیسم
 5. آشنایی با چالش‌های حسی-حرکتی با تأکید بر مسائل شناختی در اختلال طیف اتیسم
 6. آشنایی با آزمون‌های مختلف غربالگری، سنجش و ارزیابی اختلال طیف اتیسم/ ابزارهای عصب‌شناختی ارزیابی اتیسم و اصول نظری ارزیابی‌های مبتنی بر رایانه
 7. مبانی شناختی مدل‌ها و تکنیک‌های تمرینی توجه، سرعت پردازش، حافظه و کارکردهای اجرایی/ مداخلات توان‌بخشی شناختی در اختلال طیف اتیسم
 8. مداخلات زبانی-بیانی با رویکرد شناختی در اختلال طیف اتیسم
 9. معرفی برنامه و بازی‌های توان‌بخشی شناختی
 10. مداخلات حسی-حرکتی با رویکرد شناختی در اختلال طیف اتیسم
 11. اجرای ارزیابی جامع و برنامه‌ریزی جلسات توان‌بخشی- عملی حضوری
دوره برگزارشده
+ 0
+ شرکت‌کننده
+ 0
فارغ‌التحصیل
+ 0

لیست شرکت کنندگان در دوره