سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: رئیس کمیسیون پزشکی دانشگاه آزاد

تحصیلات: دکتری توانبخشی

سوابق شغلی: بنیانگذار پروتز در ارتوپدی فنی، موسس دانشکده علوم پزشکی ایران، مدیرکل توانبخشی، معاونت سازمان بهزیستی کشور

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم