انجمن اتیسم ایران

مطالبه‌گری جامعه اتیسم

زندگی اجتماعی برای فرد و خانواده اتیسم با همراهی نهادها و سازمان‌های مختلف امکان‌پذیر است.

انجمن اتیسم ایران

مجموعه‌هایی که با آغوش باز شرایط بهتری برای جامعه اتیسم فراهم کرده‌اند.

آکادمی اتیسم

آموزش‌هایی برای رشد و پروش مربیان و افراد متخصص

مجموعه‌هایی که با آغوش باز شرایط بهتری برای جامعه اتیسم فراهم کرده‌اند.