انجمن اتیسم ایران

اثرگذاری بر تصمیم‌های سیاسی،
اقتصادی و نهاد‌های اجتماعی 

انجمن اتیسم ایران

 شناسایی و تشخیص و پاسخ
به سوالات و دغدغه‌ها

 آموزش شخص و خانواده اتیسم و همچنین آموزش متخصصین