خدمات سلامت خانواده

واحد سلامت خانواده

هدف این واحد ارزیابی فرد طیف اتیسم، نیازسنجی و توانمند ساختن خانواده‌ها از طریق مشاوره‌های تخصصی در این حوزه می‌باشد.

خدمات واحد سلامت خانواده چیست؟

خدمات مشاوره تلفنی(Helpline)

مشاوره تلفنی واحد سلامت و توانبخشی انجمن اتیسم ایران  با هدف بهره گيري آحاد جامعه اعم از روستايي و شهري از خدمات مشاوره تخصصي در خصوص اختلال طیف اتیسم  فعالیت خود را از 1399/1/20 آغاز نمود. مشاوران تخصصی اين بخش در زمينه هاي مختلف از جمله آگاهی از علایم و نشانه های این اختلال و  مشكلات رفتاری ، ارتباطی، حسی و شناختی افراد دارای اختلال طیف اتیسم ، مشکلات تحصيلي ، شغلی و بلوغ، مشاوره در خصوص فرزند پروری و مشکلات والدین دارای اختلال طیف اتیسم و تشخيص و ارجاع به مراكز تخصصي و … به ارائه خدمات مشغول مي باشند .

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن اﺗﯿﺴﻢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ww.irautism.ir   انجمن اتیسم ایران

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺛﺒﺖ دقیق اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌ‌ﻪ هدف  و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت، خدمت‌رسانی ﺳﺮﯾﻊ  و  ﺑﻪهنگام   ﮐﺎﻫش هزینه و  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم به اﻃﻼﻋﺎت راه اﻧﺪازي ﺷﺪه است.

ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن از جمله اطلاعات هویتی، پزشکی، آموزشی، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺣﺮﻓﻪ آموزی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت باید ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿص ICF و ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.

اﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮي‌ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

 • ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 •  ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 •  اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻢ ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﯿﺴﻢ
 •   ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ  ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ‌اي
 •  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮي و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﯿﺴﻢ
 •  اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده‌ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎي درﻣﺎنی، داروﯾﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ

  ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت

 • ورود ﺑﻪ آدرس irautism.ir
 • ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدك، پدر، مادر و سایر
 • ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ:  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و  ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻓﺘﺎري
 • ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ :  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺒﻼً ﺗﺤﺖ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است
 • ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزشی
 • ثبت اطلاعات حرفه آموزی
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم